Agnieszka Żychowicz - zdjęcie

Agnieszka Żychowicz

fizjoterapeuta terapeuta neurorozwojowy terapeuta integracji sensorycznej nauczyciel dyplomowany terapeuta ręki współautorka modelu usprawniania małej motoryki Smart Hand Model ©

Kilka słów na początek

Magister rehabilitacji, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz kursu przygotowania pedagogicznego na AGH w Krakowie, kursu kwalifikacyjnego w zakresie oligofrenopedagogiki w WODN w Krakowie. Dyplomowana terapeutka metody NDT-Bobath i integracji sensorycznej z wieloletnią praktyką zawodową. Nauczyciel dyplomowany i fizjoterapeutka zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w Krakowie. Członek zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Trener w klubie Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych Polska Małopolskie i koordynator programu MATP w Małopolsce. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc zajęcia dydaktyczne ze studentami AWF w Krakowie. Stale pogłębia swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w kursach, sympozjach i konferencjach branżowych. Skoncentrowana na dziecku, stale poszukuje nowych rozwiązań, autorka innowacji pedagogicznych z zakresu terapii ręki oraz wspierania rozwoju mowy i komunikacji poprzez ruch. Współautorka modelu usprawniania małej motoryki Smart Hand Model©.
W życiu prywatnym mama dwóch synów, którzy wypełniają resztę czasu do reszty

 

Wykształcenie:

 • Rehabilitacja ruchowa, studia magisterskie, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki (MCDN) uzyskanie uprawnień do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie

 

Szkolenia i odbyte kursy:

 • Podstawy ortoptyki – zaburzenia widzenia obuocznego a specyficzne trudności w uczeniu się (Ortooptyka)
 • Konferencja naukowa: „Wprowadzenie do pediatrycznej rehabilitacji przedsionkowej”. (Stowarzyszenie NDT Bobath)
 • Terapia ręki i wspomaganie funkcji pisania (Orticus)
 • Konferencja: Kompleksowa stymulacja rozwoju dzieci z zaburzeniami funkcji OUN- terapia neurorozwojowa we współczesnej praktyce kliniczej
 • Wstęp do sensoplastyki (Inkubator inspracji)
 • Zaopatrzenie ortopedyczne kończyny górnej i tułowia- możliwości i zastosowanie w procesie leczenia (Vigo)
 • Wielowymiarowa terapia stóp u dzieci (Soyer)
 • Znaczenie zaopatrzenia ortopedycznego w terapii pacjentów z dysfunkcjami układu nerwowo- mięśniowego (Vigo)
 • Konferencja: Interdyscyplinarne podejście do usprawniania dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego
 • Szkolenie: „Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg. Koncepcji FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)” (Fundacja Promyk Słońca)
 • Konferencja naukowa: „Analiza chodu u dzieci z MPDz”(Stowarzyszenie NDT Bobath)
 • Szkolenie Anatomy Trains część I, część II
 • Warsztaty „Czarne, białe czy szare”- ADHD czy SPD (Sinet)
 • Szkolenie „Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka.”
 • Szkolenie podstawowe Programu Rozwoju Komunikacji Makaton
 • Szkolenie podstawowe w zakresie terapii psychomotorycznej (model belgijski)
 • Szkolenie 2 stopnia w zakresie diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej. (Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej)- uzyskanie uprawnień terapeuty SI
 • Kurs „PNF w pediatrii” (Reha Plus)
 • Kurs Podstawowy NDT- Bobath (Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Bobath), uzyskanie uprawnień terapeuty
 • Kurs „Podstawowe założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego” (Stowarzyszenie Krok za krokiem)
 • Kurs „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, I, II stopień”
 • Kurs pt. „Integracja odruchów w sensomotorycznej i rehabilitacyjnej pracy. Techniki pracy z dziećmi i dorosłymi z wyzwaniami w rozwoju”
 • Warsztaty Terapii Czaszkowo – Krzyżowej oraz Rozluźnienia Powięziowo – Mięśniowego dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych
 • Warsztaty ruchowe z metody Feldenkraisa: integracja kręgosłupa, miednicy i klatki piersiowej
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF (IPNFA)
 • Studium Przygotowania Pedagogicznego (AGH)
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Warsztaty „Programy Aktywności: Świadomość ciała, dotyk i komunikacja- M.C. Knillów”, 2002

 

Doświadczenie zawodowe:

 • Terapeuta w gabinecie „Konik na biegunach” Kraków (od 2014)
 • Terapeuta SI w gabinecie „Integro” Kraków (2011-2012)
 • Nauczyciel - fizjoterapeuta w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 w Krakowie, w tym od 2005 praca w zespole Wczesnego Wspomagania Dzieci. Praca z dziećmi z opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego, zespołami genetycznymi, mózgowym porażeniem dziecięcym. (od 1999)
 • Nauczyciel w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych i Socjalnych w Krakowie (2006)
 • Nauczyciel - fizjoterapeuta w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie (2000)
 • Rehabilitant w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających przy Duszpasterskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krakowie (1999-2000)
Powrót